ค้นหา: wedding-hairstyles

คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมสัญจรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

31 ส.ค. 2020
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ประชุมสัญจรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้า