วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ค้นหา: studio-apartments

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

17 พ.ย. 2020
วันที่ 17 พ.ย. 63 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 โดยมีบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 500