วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ค้นหา: mjuradio

งานสภาพนักงาน กองกลาง จัดโครงกาารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566

13 มิ.ย. 2023
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  งานสภาพนักงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของบ