วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ค้นหา: inspirational-books

คนเชียงใหม่ร้อยละ 53.19 เห็นว่าปัญหาหมอกควัน จะรุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 78.75 เตรียมจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน

20 ม.ค. 2022
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 426 ราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565 ในหัวข้อ คนเชียงใหม่กับปัญหาสถานการณ์หมอกควัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นคนเชียงใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่และวิธีการเตรียมตัวรับมือปัญหาหมอกควัน ผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่าป