วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ค้นหา: greenoffice

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green (ดีเยี่ยม) ระดับประเทศ จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

20 ก.ค. 2022
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์และประกา