วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ค้นหา: apartment-guides

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

10 ต.ค. 2022
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เป็นผู้นำเสนอและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ คณะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2022
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

10 พ.ค. 2022
. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ที่ผ่านมา ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังวัดแพร่ รวมจำนวน ๖ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ สถาบันอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในกา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

03 พ.ค. 2022
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ อว.ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ ต้อนรับ ดร.ดนฺช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียน U2Tฯ โดย นายกลัาณรงค์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่

31 ม.ค. 2022
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยการนำของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่ จำนวน ๑๑ โรงเรียนดังนี้ ๑.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ๒.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถั

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันต้นแบบเพื่อการพัฒนาจังหวัด

07 ม.ค. 2022
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร ตัดแต่งกิ่งไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”

03 ธ.ค. 2021
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร ตัดแต่งกิ่งไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ตัวขี้วัดหลัก 12 เป้าหมาย ร่วมจังหวัดแพร่ ของอำเภอร้องกวาง โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในงานครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานภาคร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

25 ต.ค. 2021
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 7.30 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนนำ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวาง