วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ค้นหา: amazing-gadgets

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายภาคเหนือตอนบน สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ หมู่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

08 มี.ค. 2021
เมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายภาคเหนือตอนบน วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ และบริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด จัดทำโครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแพมบก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมได้แก่ 1) การสร้างและซ่