Latin

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 084 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 2 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 009 สังกัดงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1206 สังกัดคณะศิลปศาสตร์(ครั้งที่ 1)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1190 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 081 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 002 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คร้้งที่ 2)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งฝ่ายผลิตหลายอัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 126 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
เรื่องมาใหม่
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี