วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางและกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

29 ก.พ. 2024
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตรารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง น.ส.นวลนิตย์ ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการ

VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี

27 ก.พ. 2024
 VOICE OF AMERICA (VOA) ภาคภาษาไทย ร่วมกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข่าว การนำเสนอข่าว และภาพยนต์สารคดี . วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเช้า : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วงบ่าย : คณะศิลปศาสตร์ . ทั้งนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งสองคณะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมและได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือลงนาม MOU ร่วมมือด้านวิชาการฯ เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

27 ก.พ. 2024
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

14 พ.ย. 2023
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเอกภพวิทยาวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี พิทักษ์ นิยาโส ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ 56 โรงเรียนเสนาธิทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้า