สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ครั้งที่ 42

07 ก.พ. 2020
12

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน  7  ราย  ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย 

 • นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่

 • นายอรรถพล เจริญชันษา  อธิบดีกรมป่าไม้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการป่าไม้

 • Zhu Guiling Chairman of Guangxi University of Foreign Languages

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารศาสตร์

 • นายพันคำ วิพาวัน รองประธาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 • นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19) ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 • นายยงค์ยุทธ ปานสูง (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 48) ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์  จำกัด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

 • ตรี วิจิตร อยู่สุภาพ  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย 

 • นางรัตนากร ศิริรัตน์   ประธานกรรมการบริษัท  วีเอสออโต้ จำกัด / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจอาร์ ออโต้ แอนด์ เซอรวิส จำกัด

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • นายวิรัตน์ ปราบทุกข์  (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพืชสวน

 • นายบัญชา ขาวเมืองน้อย (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 • นายเดชา ศิริเตชะวงศ์ (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50) เจ้าของกิจการปฐวีฟาร์ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

 

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี  2562 จำนวน  7 ราย

 • นายปรีชา นุยืนรัมย์  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 26 ประธานสภาเกษตรกร จ.อุบลราชธานี

 • ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 28 เหรัญญิกมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

 • นายพนม อัตตนาถ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36 อดีตหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย

 • นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐเมธีกุล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง

 • นายกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 48 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบีฟ จำกัด / ประธานเครือข่ายโคเนื้อไทย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 54 กรรมการหลักสูตรพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • นางสาวยูฮานา วิศพรึก  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 63 นักเกษตรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ จ.นราธิวาส

สำหรับ บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563  เวลา  08.00 – 12.00 น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย  ยศสุข  พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อมในวันระหว่างที่ 2 – 4 มีนาคม  2562  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม และที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate2020