วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู พร้อมมอบโล่เชิดชูอาจารย์ บุคลากรดีเด่น และรางวัลเหรียญเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

07 ก.ย. 2023
10
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 25666 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคารแม่โจ้ 80 ปี
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบเหรียญเรียนดีประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษา จำนวน 14 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แต่ละสาขา จำนวน 4 คน มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละสาขา จำนวน 5 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล “ระดับเงิน” กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 15 คน มอบรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “ระดับดีเด่น” จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการสนับสนุนการดำเนินงาน หน่วยปฎิบัติการส่วนหน้า หรือ “อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพร” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 คน
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์
พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาปฎิบัติตน ตามหลัก 4 ข้อ ดังนี้
1. Knowledge เรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากการอ่าน การฟัง การมองเห็น และนำมาต่อยอดฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ
2. Experience สั่งสมประสบการณหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เมื่อมีโอกาสให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆกับผู้อื่นอยู่เสมอ “กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น”
3. Common sense มีสามัญสำนึก รู้รับผิดชอบชั่วดี มีสติในการดำเนินชีวิต รู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ
4. Good judgment มีวิจาณญาณที่ดี ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ให้นักศึกษายึดตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า MAEJO
M (Mindfulness) ทำด้วยจิต คือ มีสติปัญญา รู้ตัวเสมอ เข้าใจผู้อื่น เพียบพร้อม ด้วยจริยธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม
A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น คือ มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใฝ่ฝันแต่สิ่งดี
E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ คือ ฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ มีวิริยะอุตสาหะสู้งานหนัก ยึดมั่นในคุณภาพ
J (Justice) เทิดยุติธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียมกัน ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด อดทน มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
O (Origin) นำเกียรติภูมิ คือ ติดดิน สามัคคี มีวินัย สืบสานเรื่องราวเล่าขาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ใจชุมชน สังคมในพื้นที่
ขอให้นักศึกษานำไปปรับใช้ และเป็น ”คนดี คนเก่ง” อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
———————————-
[su_custom_gallery source=”media: 90539,90540,90543,90544,90545,90546,90547,90548,90549,90550,90551,90552,90553,90554″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]