มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู พร้อมมอบโล่เชิดชูอาจารย์ บุคลากรดีเด่น และรางวัลเหรียญเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

18 ส.ค. 2023
13
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่นักศึกษาอีกทั้งมอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีผลารเรียนดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาหลายแสนบาท รางวัลอาจารย์ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา บุคลากรต่อไป
[su_custom_gallery source=”media: 90401,90402,90403,90404,90405,90406,90407,90408,90409,90410,90411,90412,90413,90414,90415,90416,90417,90418,90419,90420,90421,90422,90423,90424,90425,90426,90427,90428,90429,90430″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]