คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ COLLEGE OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES, CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ผ่านระบบออนไลน์ กับ College of Arts and Social Sciences, Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ โดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีลงนามกับ Uni Prof. Dr.Edgar A. Orden อธิการบดี Central Luzon State University โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยครั้งนี้ มีอายุ 3 ปี ครอบคุลมถึง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดโครงการและการทำวิจัยร่วมกัน การจัดประชุมสัมมนาและการตีพิมพ์ผลงานร่วมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดโครงการวิชาการระยะสั้น การแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย และโครงการอื่น ๆ ที่ตกลงกันโดยทั้งสองฝ่าย สถาบันทั้งสองมีความร่วมมือมาเป็นเวลานานและมีบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวนมากสำเร็จการศึกษาจาก Central Luzon State University

[su_custom_gallery source=”media: 90395,90394,90393,90392,90391,90390,90389,90388,90387,90386″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]