วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กวาด 7 รางวัลใหญ่ งาน Techno Mart 2023 จากกระทรวง อว.

15 ส.ค. 2023
12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลเครือข่ายคลีนิคเทคโนโลยี ในงานประชุมเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2566 ภายในงาน Techno Mart 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มีพิธีโล่และประกาศเกียรติคุณ ใน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ซึ่งมหาวิทยาาลัยแม่โจ้ สามารถคว้ามาได้ 7 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Services: TCS) “ระดับดีเด่น” โดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. รางวัลการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building: NCB) โดย ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส ผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยีเครือข่าย และนายพิทญาธร อื่นแก้ว เจ้าหน้าที่คลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. รางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator: SCI) “ระดับดีเด่น” จำนวน 3 รางวัล จากผลงาน
– หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดย ผศ.ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
– หมู่บ้านสารสกัด Xanthone ในเปลือกมังคุดโดย ผศ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
– หมู่บ้านอัตลักษณ์ข้าวไชยา ระดับดีเด่น โดย ผศ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
4. รางวัลหมู่บ้านผู้ประกอบการ (Building Community Enterprise: BCE) “ระดับดีเด่น” จากผลงาน หมู่บ้านผักหวานออร์แกนิกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลแม่แมะ โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
5. รางวัล อว. ส่วนหน้าจังหวัดชุมพร โดย ผศ. ชลดรงค์ ทองสง และดร.ณรงค์ โยธิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สำหรับรางวัล คลินิเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น นำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เป็นการส่งเสริมการยกระดับชุมชนทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่แบ่งออกเป็นด้านการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Services: TCS) ด้านหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator: SCI) ด้านหมู่บ้านผู้ประกอบการ (Building Community Enterprise: BCE) ด้านพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building :NCB) และ อว.ส่วนหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นส่วนในการผลักดันให้ชุมชมสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างชัดเจน
[su_custom_gallery source=”media: 90376,90378,90379,90380,90381,90382,90383″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน