วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติระดับทอง การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

09 ส.ค. 2023
17

ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล  รองอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติระดับทอง รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565     โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 นำไปสู่การยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างเต็มภาคภูมิ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติผ่านการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายในการปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน   สำหรับการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ ทั้งสิ้น 57 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง 10 แห่ง ระดับเงิน 22 แห่ง ระดับทองแดง 18 แห่ง และร่วมเป็นเครือข่าย Green Youth 7 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือชมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 250 คน