วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต2 และสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

04 ส.ค. 2023
13

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกล่าวต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต2 และสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบผลิตอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยโดยใช้เคนโนโลยีการผลิตแบบต้นทุนต่ำ พัฒนาหน่วยจัดการผลผลิตและระบบตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาด สร้างกลไกความร่วมมือขับเคลื่อนเชิงนโยบายการพัฒนาการผลิตและหน่วยจัดการผลิตระดับอำเภอ เพื่อรองรับผลผลิตเกษตรและอาหารจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม