มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day Maejo Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2566

27 มิ.ย. 2023
15
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day Maejo Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2566
โดยกิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน Big Cleaning Day Maejo Green Heart & Smart University เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 88 ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ ร่วมกับรุ่นพี่และบุคลากรทุกส่วนงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ การแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง ทำให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพ
.
[su_custom_gallery source=”media: 89743,89744,89746,89747,89748,89749,89750,89751,89752,89753,89754,89755,89756,89757,89758,89759,89760,89761,89762,89763,89764,89765,89766,89767,89768,89769,89770,89771,89772,89773,89774,89775,89776″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”100″ title=”never”]