วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารอีกทั้งเสริมสร้างมุมมองและแนวคิดใหม่สู่การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน ณ ห้อง Smart ClassRoom ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร
.
.
[su_custom_gallery source=”media: 88852,88853,88854,88855,88856,88857,88858,88859,88860,88861,88862,88863,88864,88865,88866,88867,88868″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หารือความร่วมมือการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
🇹🇼🇹🇼🇹🇼 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วาระครบรอบ 112 ปี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th Malikhaing Guru International Conference Caravan on Culture-based Education ณ ประเทศฟิลิปปินส์