มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผูับริหารพบบุคลากร (คณะบริหารธุรกิจ)

11 เม.ย. 2023
6

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Smart Class Room คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร (คณะบริหารธุรกิจ) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย

.

[su_custom_gallery source=”media: 88733,88734,88735,88736,88737,88738,88739,88740,88741,88742,88743,88744″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]