วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

27 มี.ค. 2023
9

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 โดยการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน สำหรับจัดการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ การจัดงานขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่สนใจ นำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยมาเสนอที่ประชุมวิชาการอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ติดตามและรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเอกภพวิทยา ขั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 88433,88432,88431,88430,88429,88428,88427,88426,88425,88424,88423,88422,88421,88420″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”200″ height=”150″ title=”never”]