มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมด้วยนางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ โดยประกอบพิธีถวายสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ งานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ จัดขึ้นเนื่องจากเนื่องด้วยในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๓๓๗ พระเจ้ากาวิละ ได้ทรงนำทัพเข้าร่วมกับทัพหลวงของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการทำศึกสงครามกับอริราชศัตรู ตั้งแต่พระชนมายุเพียง ๒๔ พรรษา ภายใต้ การนำของพระยาจักรีและพระยาสุรสีห์ เดินทัพจากเมืองลำปางเข้าตีขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองเชียงใหม่ และ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็น “พระยากาวิละสุริยวงศ์” ต่อมา รัชกาลที่ 9 ทรงสถาปนาพระเจ้ากาวิละ ขึ้นเป็น “พระยาวชิรปราการ ตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ และได้รับสถาปนาขึ้น เป็นเจ้าเมืองประเทศราช มีนามศักดิ์สมญาว่า “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติย ราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมาพระนครเชียงใหม่ราชธานี” เป็นใหญ่ในล้านนา ๕๗ หัวเมือง ทรงครอง เมืองเชียงใหม่ จนถึงปีพุทธศักราช ๒๓๕๘
.
ข่าว : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
.