ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุม ปทอ. หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการพัฒนาวงการอุดมศึกษาไทย

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2565 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของการประชุมที่ผ่านมา ร่วมหารือในประเด็นปัญหาต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อวงการอุดมศึกษาไทย

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัล “โครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี 2565″ (ASAIHL OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022) และพิธีการส่งมอบตำแหน่งประธาน ทปอ. และประธาน สออ.ประเทศไทย คนใหม่ ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ต่อไป ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

.

[su_custom_gallery source=”media: 87182,87183,87184,87185,87186,87187,87189,87190,87191″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]