วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดงานสัมมมนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ สุขภาพ

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัมมมนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตร อาหาร และ สุขภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งการกล่าวปาฐกถาพิเศษ “นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกษตร อาหาร และสุขภาพ” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565 ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมดังนี้
การเสวนา “เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” โดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

การสัมมนาทางวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”
กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ประเด็นสัมมนา: “เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร”
โดยมี รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์, อาจารย์ ดร.สุรพล ริยะนา เป็นวิทยากร
ประเด็นสัมมนา: บทความวิจัยเด่นที่นำไปใช้ประโยชน์
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์, อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล, อาจารย์วินัย แสงแก้ว, อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ เป็นวิทยากร

กลุ่ม 2 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร
ประเด็นสัมมนา: “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์, อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน, อาจารย์ปณิดา กันถาด เป็นวิทยากร
ประเด็นสัมมนา: “อาหารฟังก์ชันและนวัตกรรมอาหาร”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว, คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา, ดร.พัฒนโชค สายอ้าย เป็นวิทยากร
ประเด็นสัมมนา: “นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี, คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา, ดร.พัฒนโชค สายอ้าย เป็นวิทยากร

กลุ่ม 3 นวัตกรรมสุขภาพ
ประเด็นสัมมนา: “ความท้าทายในการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับนวัตกรรมสุขภาพวิถีใหม่”
โดยมี ดร.กำพล ภูผาวัฒนากิจ, ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร, คุณกรรณิการ์ ลือชา, คุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เป็นวิทยากร

กลุ่ม 4 กลุ่มนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเด็นสัมมนา: “การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon credit) ทั้งที่ในภาค พลังงานการจัดการของเสีย ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
ประเด็นสัมมนา: “บทความวิจัยเด่นทางด้านการออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี, อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล เป็นวิทยากร
ประเด็นสัมมนา: “Circular economy สำหรับการขับเคลื่อนการจัดการขยะและของเสียอย่างยั่งยืน”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ เป็นวิทยากร

กลุ่ม 5 นวัตกรรมการตลาดและธุรกิจการเกษตร
ประเด็นสัมมนา: “ทางรอดธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม”
โดยมี อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์, อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์, อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร เป็นวิทยากร

.

ข่าว : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 86920,86921,86922,86923,86924,86925,86926,86927,86928,86929,86930,86931,86932,86933,86934,86935,86936,86937,86938″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]