พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยโจ้ ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โดยมีอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นายนิกร แก้วคำดู ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
✍️การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 องค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ การศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนความร่วมทางการวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป
พร้อมกันนี้ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่คณะครูและนักเรียน
💥👉คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 873 460 ในวันและเวลาราชการ
.
ข่าว :  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยโจ้
[su_custom_gallery source=”media: 85585,85586,85587,85588,85589,85591″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]