วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นตัวแทนกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้
1. ให้มีความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและทำให้ข้าวไทยมีเอกลักษณ์เป็นที่หนึ่งของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์
2. ให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย
3. ให้มีความร่วมมือในการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่สําหรับใช้ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวภายใต้บันทึกข้อตกลง
4. ให้มีความร่วมมือกันในด้านข้อมูลทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายตลอดจนนักศึกษา
5. ให้มีความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายโดยการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวและพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน
6. ให้มีความร่วมมือในการให้บริการวิชาการด้านข้าวแก่นักวิชาการภาคเกษตร เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
7. ให้มีความร่วมมือในการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

 

[su_custom_gallery source=”media: 85492,85493,85494,85495,85496,85497,85498,85499,85500,85501,85502,85503,85504,85505,85506,85507,85508,85509,85510,85511,85512,85513,85514,85515,85516,85517,85518,85519,85520,85521,85522,85523,85524,85525,85526,85527,85528,85529,85530″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
วศ.ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยตรวจสอบ-รับรอง (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ม.ค. 2565)
กรมการข้าว ถกแนวทางความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพัฒนางานวิจัยข้าวแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและวิจัยพัฒนาแนวใหม่แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีไออาร์ดี คอนซัลแทนท์ จำกัด (ลงนามออนไลน์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเยี่ยมชมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์และร่วมงานเสวนา “คำตอบของสุขภาพที่ยั่งยืน