วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน / ลูกจ้างเหมาบริการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา

1. พนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี”
> รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   (ลิงค์ประกาศ)
.
.
2. จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านเอกสารในโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
> รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565  (ลิงค์ประกาศ)