วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565

13 ต.ค. 2022
18
ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 ในชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 3 ราย และตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้เสนอชื่อศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565จำนวน 5 ราย มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้
รายชื่อผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย
1. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์
2. พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารศาสตร์
3. นายรุ่งอรุณ การรัตน์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
.
รายชื่อผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 ราย
1. นายสุรเดช ปรีชาหาญ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 45
2. นายเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 47
3. นางณิชสาคร พรมลี ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54
4. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64