วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

แม่โจ้-แพร่ฯ ผนึกกำลังเข้มแข็ง U2T for BCG จ.แพร่

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินโครงการ U2T for BCG โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ในฐานะ อว. ส่วนหน้า จังหวัดแพร่ ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการในภาพรวมของจังหวัด และได้นำผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตามหลักเศรษฐกิจ BCG จากตำบลต่างๆ ได้แก่ ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลเวียง ตำบลวังหงส์ มาร่วมนำเสนอผลงาน นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการนำองค์ความรู้ BCG และความรู้ด้าน ววน. เข้ามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง สร้างกระบวนการ รวมถึงการหาช่องทางการตลาดชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะว่า นอกจากการนำเสนอด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการแล้ว ควรมีการอธิบายถึงแนวคิด องค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีที่ได้นำมาใช้ในการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ และจุดเด่นที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำในการต่อยอดของผลิตภัณฑ์หลังจากสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปช่วยกันวางแผนกับชุมชน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

.

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

.

[su_custom_gallery source=”media: 85040,85042,85043,85044,85045,85046,85047,85048,85049,85050,85051,85052,85053,85054,85055,85056,85057,85058,85059,85060,85061,85062,85063,85064″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]