วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) ฉบับที่ 2

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565  ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงชี้แจงกรณีขอคืนโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) ซึ่งคณะรัฐมนตรี ประชุมเมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้กรอบวงเงินรวมทังสิ้น 2,054,053,900 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 4 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Modern Agriculture – BCG) จำนวน 560,949,700 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัยในพื้นที่เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5,001 กลุ่ม ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.การเพาะเห็ดเศรษฐกิจมูลค่าสูง 6 ชนิด เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐาน เห็ดหัว เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ดบด, 2. การถ่ายทอดนวัตกรรมการปรับปรุงปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจัยการผลิตชีวภัณฑ์ ป้องกันโรคและแมลงในพืชไร่ พืชสวนครบวงจร ด้วยสมุนไพรไทย,3. การเลี้ยงปลาดุกที่มีสารโปรตีนและโอเมก้า พร้อมผลิตอาหารปลาอินทรีย์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร,4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองโปรตีนสูง เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ,5. การส่งเสริมและฝึกการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เพื่อลดรายจ่ายเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร,6. การผลิตลำไยคุณภาพสูง การคัดกล้าพันธุ์ลำไย การปรับปรุงคุณภาพลำไย เทคนิคการตัดแต่งพืชไม้ผล การทำลำไยทรงเตี้ย ตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมกล้าลำไยคุณภาพสูง และ 7 การปลูกพืชผักสวนครัวแบบสมาร์ทไฮโดรโปรนิกส์ในระบบเกษตรปลอดภัย เช่น สลัดคอส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอร์ส บัตเตอร์เฮด เบบี้รอคเกต จากเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ หัวหน้าโครงการได้ประชุมกับหัวหน้ากิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ปรากฏว่ามีหลายประเด็นที่เป็นข้อกังวลเกี่ยววิธีการดำเนินงานที่หัวหน้าโครงการจัดอบรมให้เกษตรกรจำนวน 14 ครั้งๆ ละ 2,381 คน และผู้เข้าร่วมโครงการต้องอบรมทั้ง 7 กิจกรรม ซึ่งวิธีการดังกล่าวและระยะเวลาที่จำกัด ทำให้หัวหน้ากิจกรรมย่อยเชื่อว่าอาจจะไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัด หากไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน จึงเสนอคืนโครงการทั้ง 7 กิจกรรมย่อย ด้วยเหตุผลหลัก ได้แก่ 1.การจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด,2.ระยะเวลาดำเนินการจัดฝึกอบรมนานเกินไป ทำให้เกิดผลกระทบต่องานประจำ,3.งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการ และบางรายการไม่เหมาะสม,4.รายการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่,5.ระยะเวลาดำเนินการของตัวชี้วัดใช้ระยะเวลานานกว่าจะวัดผลสัมฤทธิ์ได้,6.ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมทับซ้อนกับภารกิจการเรียนการสอนของคณะ และ 7.ความชัดเจนในการดำเนินโครงการไม่แน่นอน

นอกจากนี้ในการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 มีการกล่าวถึงโครงการทั้ง 4 โครงการนี้ด้วยว่า โครงการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ดำเนินการก่อนหน้าส่อไปในทางทุจริต ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินการ ซึ่งตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะมีการประชุมหารือและความพยายามจากหลายฝ่ายในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อผลักดันโครงการนี้ให้เริ่มดำเนินการก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้ว ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มีมติร่วมกันในการขอคืนโครงการพร้อมงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตลอดจนเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินควรจะเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังคงให้ความสำคัญในทุกโครงการและกิจกรรม โดยมีมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมายผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับรายละเอียดโครงการทั้ง 7 กิจกรรม เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้สนใจ โดยวางแผนให้สามารถเปิดการฝึกอบรม ได้ภายในปีงบประมาณ 2566 และใช้งบประมาณน้อยกว่า ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เคยลงทะเบียนไว้ในโครงการ BCG ได้ทราบต่อไป.

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/แแถลงการณ์-ฉบับที่-2-1.pdf” title=”แแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 (1)”]