วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ โครงการนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 3 คน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งแสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อเรียนรู้ถึงเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อต่างๆได้แก่ ปฏิบัติการเคมี หัวข้อ”การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กรวมในน้ำธรรมชาติด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี และการใช้เครื่อง UV-Vis Spectrometer” ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ” NodeMCU ESP8266 ส่งค่าความชื้น และอูณหภูมิ แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify” ปฏิบัติการชีววิทยา หัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” และปฏิบัติการฟิสิกส์ หัวข้อ “อัตราเร็วของเสียงในอากาศ” ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ดี รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มากล่าวต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ ได้มาให้ความรู้กับน้องในครั้งนี้

.

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ (เครือข่าย MJU RADIO NEWS)

.

[su_custom_gallery source=”media: 84631,84632,84633,84634,84635,84636,84637,84638,84639,84640,84641,84642,84643,84644,84645,84646,84647,84648,84649,84650,84651,84652,84653,84654″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]