วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

26 ส.ค. 2022
16
วันศุกรฺที่ 26 สิงหาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เป็นการประชุมวิชาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย 9 สถาบัน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย
📍คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📍คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
📍คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
📍ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
📍คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📍วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📍คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📍คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📍คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
📍คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📍วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
📍มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
📍คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📍คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
.
ข่าว :  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
[su_custom_gallery source=”media: 84399,84398,84397,84396,84395,84394,84393,84392,84391,84390,84389,84388,84387,84386,84385,84384,84383,84382,84381,84380,84379,84378,84377,84376,84375,84374″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]