วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “การสร้างบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ”: ECON Biz 2022 เริ่มต้นธุรกิจสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จและโครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565

.
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกิจกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายการการจัดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “การสร้างบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ”: ECON Biz 2022 เริ่มต้นธุรกิจสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จและโครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าววเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักและวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ตามนโยบายการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
.
[su_custom_gallery source=”media: 84317,84318,84319,84320,84321,84322,84323,84324,84325,84326,84327,84328,84329,84330,84331,84332,84333,84334,84335,84336,84337″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]