วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องกรณีเพจ Steadr-US การแอบอ้างนำรูปภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพิธีเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาไปใช้ในการโฆษณาให้ประชาชนหลงเชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

กรณีมีผู้สร้างเพจ facebook โดยใช้ชื่อว่า Steadr-US และแอบอ้างนำรูปภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้          ในพิธีเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชา ไปใช้ในการโฆษณาให้ประชาชนหลงเชื่อว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนเกี่ยวข้อง         ในเพจดังกล่าว โดยระบุข้อความแอบอ้างชื่อ “รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ” และมีข้อความเชื้อเชิญให้ประชาชนซื้อผลผลิตกัญชาว่า “เนื่องจากผลผลิตเกินความคาดหมาย ยังคงมีกัญชาส่วนเกินหลังจากส่งดอกกัญชาให้กับสถาบันวิจัยใหญ่ ๆ หลังจากหารือและตัดสินใจโดยหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว 1,000 กิโลกรัม จะขายให้กับประชาชนทั่วไป 10 ชุด 100 กิโลกรัม ตามลำดับ (วิธีการขาย : Facebook เป็นช่องทางการขายหลัก)” ซึ่งไม่เป็นความจริง กรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอยืนยันดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “เพจ Steadr-US
  2. การจำหน่ายผลผลิตพืชกัญชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ซึ่งไม่ได้มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาตามคำกล่าวอ้างแต่อย่างใด

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงผลผลิตพืชกัญชา     กัญชง และพืชกระท่อม ในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง และไม่มีความเหลื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยจึงไม่มีนโยบายแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย หรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อจำหน่ายผลผลิตกัญชง กัญชา และกระท่อม โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้         และมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะดำเนินการกับผู้กระทำการละเมิดตามกฎหมายจนถึงที่สุด

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
19  สิงหาคม  2565