วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ณ ห้อง N104 สโลป อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนในพื้นที่ภูมิภาค 4) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และประยุกต์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพทางความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 รูปแบบการจัดงานในหัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : Bio-Circular Green Economy” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้รูปแบบการจัดงานในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ โดยมีการจัดกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ แบบออนไลน์ และแบบจัดในมหาวิทยาลัย กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย – การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) – การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ – การประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ส่วนกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย – นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 – นิทรรศการ แสดงผลงานของมหาวิทยาลัยทางด้าน Bio-Circular-Green Economy – นิทรรศการเปิดบ้านแม่โจ้-แพร่ – การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – การแข่งขันจรวดขวดน้ำ – การแข่งขันนักบินน้อย และ – การแข่งขันหุ่นยนต์ การจัดงานในครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดแพร่ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกภาคส่วน และคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

.

[su_custom_gallery source=”media: 83822,83824,83825,83826,83827,83828,83829,83830,83831,83832,83833,83834,83835,83836,83837,83838″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]