ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร มอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มุ่งผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณณัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยอธิการบดี ได้มอบนโยบายการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดังนี้
1) ด้านการสร้างรายได้ ผลักดันการเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล อาทิ กุ้งทะเล ปลาทะเล สาหร่ายทะเล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับบริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด โดยจะดำเนินการลงลึกในระดับ MOA ให้เกิดผลผลิตและรายได้ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อย่างเป็นรูปธรรม
เบื้องต้น บริษัท CPF ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในระยะเริ่มต้นปีแรก พื้นที่บ่อกุ้งรวมประมาณ 6 ไร่ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ แรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ นักวิชาการและที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงกุ้ง เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินงานเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
2) ด้านการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ หากมีความพร้อม สามารถดำเนินการได้ ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “ชั่งหัวมัน”
3) ด้านแนวทางความร่วมมือทางการศึกษา เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. จากวิทยาลัยภาวนาโพธิคุณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยตั้งเป้ารุ่นแรก จำนวนประมาณ 300 คน เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แบบบริการทางการศึกษานอกสถานที่ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านการปลูกพืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ บนเกาะสมุย เป็นต้น
พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีและคณะได้พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของบุคลากรและให้ข้อเสนอแนะ และลงพื้นที่เยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มทดลองละแม โดยมีนายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ หารือความร่วมมือทางวิชาการและวางแผนเลี้ยงกุ้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไป
.
ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
.
[su_custom_gallery source=”media: 83788,83789,83790,83791,83792,83793,83794,83795,83796,83797,83798,83799,83800,83801,83802,83803,83804,83805,83806,83807,83808,83809,83810,83811,83812,83813,83814,83815″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]