วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

วันนี้ (18 ส.ค. 65) ที่ ห้องเอกภพวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

การจัดพิธีดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ผู้ทรงกำหนดเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทย ก่อนที่นักดาราศาสตร์ในยุโรปจะกำหนดให้เส้นแวงที่ผ่านเมืองกรีนิซเป็นเส้นศูนย์องศา เพื่อเป็นมาตรฐานของการเทียบเวลาทั่วโลก ทั้งยังทรงคำนวณไว้ว่า วันอังคารเดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคามืดหมดดวง เห็นได้ที่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง ที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง โดยใช้ระบบเวลามาตรฐานของประเทศที่สถาปนาขึ้น

พร้อมกันนี้ นายประจญ ปรัชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมและร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์กลางของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครอบคลุม 8 จังหวัด จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : BIO-Circular-Green Economy” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย อันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนววิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงาน จะเน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

.
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
[su_custom_gallery source=”media: 83709,83710,83711,83712,83713,83714,83715,83716,83717,83718,83719,83720,83721,83722,83723,83724,83725,83726,83727,83728,83729,83730,83731,83732″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]