วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565

17 ส.ค. 2022
25

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ฟาร์มพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565 กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินพิธีกรรมล้านนา “แฮกนาปลูกข้าว” โดยอาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 700 คน  สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ได้นำเอาความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ สำหรับนักศึกษาเป็นการได้รับความรู้จากนอกห้องเรียนมาบูรณาการด้วยการได้รู้จักการทำนาแบบธรรมชาติ และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านที่มีอาชีพทำนามาตลอดชีวิต รวมไปถึง พิธีกรรมแฮกปลูกข้าวแบบล้านนา และกิจกรรมประเพณีลงแขกปลูกข้าว เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา โดยใช้อุบายให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและสมดูล อันจะส่งผลต่อการรับรุ้ที่ดีต่อการทำนาและอาชีพเกษตรกรของนักศีกษาต่อสังคม ชุมชน และประชาชนชาวบ้าน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ Organic University Green และ Eco University ต่อไปในอนาคต ประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งยั่งยืนมานับตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังนั้น การส่งเสริม อนุรักษ์อาชีพและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับการเกษตรจึงมีความสำคัญมากสำหรับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ที่มุ่งมั่นจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างสม่ำเสมอ

.

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร (เครือข่าย MJU RADIO NEWS)

[su_custom_gallery source=”media: 83628,83629,83630,83632,83633,83634,83635,83636,83637,83638,83639,83640,83641,83642,83643,83644,83645,83646,83647,83648,83649,83650,83651,83652,83653,83654,83655,83656,83657,83658,83659,83660,83661,83662,83663,83664,83665,83666,83667,83668″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเที่ยวงาน”ผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-20.00 น. ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ มอบเงินสนุบสนุน ร้าน AP SHOP คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ จัดงาน “หอมกาแฟชมดอกไม้”
คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอเชิญชวนออกกกำลังกาย สมัครวิ่ง Phalit run (ผลิตรัน) ในรูปแบบ virtual run ร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 45 ปี