วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

11 ส.ค. 2022
12

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 งานพัฒนานักศึกษานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ตลอดจนการสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทแก่นักศึกษาอีกทั้งมอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนักศึกษาที่มีผลารเรียนดี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา อาจารย์ดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา บุคลากรต่อไป

.

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ (เครือข่าย MJU RADIO NEWS)

.

[su_custom_gallery source=”media: 83442,83443,83444,83445,83446,83447,83448,83449,83450,83451,83452″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่
คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสถาบันต้นแบบเพื่อการพัฒนาจังหวัด