มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปตัวอักษร MJU MAEJO UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปตัวอักษร MJU MAEJO UNIVERSITY ได้จดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/mjuเครื่องหมายการค้า-MJU1pdf-2-4.pdf” title=”mjuเครื่องหมายการค้า MJU(1)pdf-2-4″]