วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ร่วมกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   และการอบรมโครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบ ในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนืองมาจากพระราชชำริ หลักสูตร “ศาสตร์พระราชา ปกปักรักษาผืนป่ายั่งยืน”  นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย สํานักงานอําเภอสันทราย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สโมสรลูกเสือนานาชาติเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตําบลป่าไผ่ สถานีตํารวจภูธรแม่โจ้ สถานีตํารวจภูธรสันทราย ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ตําบลป่าไผ่ โรงเรียนบ้านโปง โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และชุมชนบ้านโปง โดยมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น บรรยายศาสตร์พระราชาด้านการปลูกป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ จํานวน 2,000 ต้น กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จํานวน 10,000 ตัว กิจกรรมการสาธิตและสร้างฝายชะลอน้ำ

 

[su_custom_gallery source=”media: 83248,83249,83250,83251,83252,83254,83255,83256,83257,83258,83259,83260,83261,83262,83263,83264,83265,83266,83267,83268,83269,83270,83271,83272,83273,83274,83275,83276,83277,83278,83279,83280,83281,83282,83283″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]