มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น ประธานในพิธี พร้อมทั้ง มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยการวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง/อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก จากนั้นจะเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดพิธีไหว้ครูภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโดยให้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแมโจ้ ประจำปี 2564 มีดังนี้
1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน
4. อาจารย์ดีเด่นด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา สังกัดคณะศิลปศาสตร์
.
ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายอำนาจ ชิดทอง สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

.[su_custom_gallery source=”media: 83136,83137,83138,83139,83140,83141,83142,83143,83144,83145,83146,83147,83148,83149,83150,83151,83152,83153,83154,83155,83156,83158,83159,83160,83161,83162,83163,83164,83165,83166,83167,83168,83169,83170,83171,83172,83173,83174,83175,83176,83177,83178,83179,83180,83181,83182,83183,83184,83185,83186,83187,83188,83189,83190″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]