วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทองและ อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล (อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว) ได้ปฎิบัติภาระกิจด้านการบริการวิชาการและวิจัย โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก (In dept Interview) กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและ ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับทวิภาคีและ พหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบาง คณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม สร้างสรรค์สู่การนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวสู่การเป็นนักออกแบบเพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนการแบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน เพื่อทีมงานจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และ นำกลับมาสรุปองค์ความรู้ และดำเนินงานวิจัยต่อไป
.
[su_custom_gallery source=”media: 82949,82948,82947,82946,82945,82943,82942,82941,82940,82939,82938″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]