วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประชุมสัญจรและติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งมอบยาฟ้าทะลายโจแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกท่าน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติและร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัญจร 2. เพื่อพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3. เพื่อเยี่ยมชมกิจการ และติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม และประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ผู้แทนนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่ และผู้แทนภาคประชาชนอำเภอร้องกวาง ณ ห้องประชุมอาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง) และในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) ณ ห้องประชมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

.

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ (เครือข่าย MJU RADIO NEWS)

[su_custom_gallery source=”media: 82868,82869,82870,82871,82872,82873,82874,82875,82876,82877,82878,82879,82880,82881,82882,82883,82884,82885,82886,82887,82888,82889″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]