วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

✍️✍️✍️ กองกลาง สำนักมหาวิทยาลัย จัดโครงการทบทวนแผนการปฎิบัติงาน ประจำปี 2565 และจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่1)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสารภี (80ปี) สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ และ นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลางกล่าวต้อนรับ ในการจัดโครงการทบทวนแผนการปฎิบัติงาน ประจำปี 2565 และจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 (ครั้งที่1) สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนั้น ซึ่งบุคลากรกองกลางได้ร่วมทบทวนการแผนการปฎิบัติงาน แผนกลยุทธ์ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็งของกองกลาง ประจำปี 2565 และร่วมเขียนแผนการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงการเพื่อสนองงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย “MJU AS ONE” ประจำปี 2566

.

[su_custom_gallery source=”media: 82739,82740,82741,82742,82743,82744,82745,82746,82747,82748,82749,82750,82751,82752,82753,82754,82755,82756,82757,82758″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]