มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green (ดีเยี่ยม) ระดับประเทศ จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green (ดีเยี่ยม) ระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล สำหรับการมอบรางวัลดังกล่าวนั้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ รวม 319 แห่ง และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการ และสำนักงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์ G-Green ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อไป

.

[su_custom_gallery source=”media: 82719,82720,82721,82722,82723,82724,82725,82726,82727,82728,82729,82730,82731,82732″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]