วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุด้วยเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่”

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุด้วยเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่”
🗓 อบรมในวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2565
📌 สถานที่อบรมห้องแคทรียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
▪ ลงทะเบียนออนไลน์ https://mju.today/y6x ฟรี
▪ กำหนดการ https://mju.today/kjf
▪ สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-2739193