วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ในการประชุมครั้งที่          ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรงสาธารณสุขกำหนด โดยเคร่งครัด

ข้อ ๔  ห้ามมิให้นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ และผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย ดำเนินการภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

(๑)  ครอบครอง นำเข้ามา ใช้ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย บริโภค หรือเสพพืชกัญชาหรือกัญชง

(๒)  ใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการนันทนาการใด ๆ โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย

(๓)  นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชงเข้ามาบริโภคในมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด

(๔)  จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

(๕)  จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง เว้นแต่เป็นการกระทำโดยภาระหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมาย หรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

 

ข้อ ๕  สำหรับผู้ใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ข้อ ๖  มหาวิทยาลัยจะส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง รวมทั้งอันตราย        ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้แก่นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ประชาชน หรือชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๗  การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ฉะนั้นให้คณาจารย์ นักวิจัย หรือส่วนงานที่มีความประสงค์จัดกิจกรรม ทำงานวิจัย จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หรือจัดการเรียนการสอนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาหรือกัญชง เสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชาก่อน

ข้อ ๘  ให้ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยร่วมกันสอดส่องดูแลนักศึกษา และผู้ร่วมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ หากพบว่านักศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ดาวน์โหลด PDF)

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/ประกาศ-กัญชา-กัญชง.pdf” title=”ประกาศ กัญชา กัญชง”]

[wpdm_package id=’81728′]