วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (ตาก) เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

.
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์มาลี ล้วนแก้ว
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นและคณะ
ในการเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์
.
ภาพ : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[su_custom_gallery source=”media: 81533,81534,81535,81536,81537,81538,81539,81540,81541,81542,81543,81544,81545,81546,81547″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]