หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สังกัด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

30 มิ.ย. 2022
8
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในนามผู้แทนคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สังกัด สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยคุณฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคุณรัฒนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
.
การร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ โดยมุ่งมั่นยกระดับการขับเคลื่อนงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ภูมิทัศน์แห่งการแข่งขันใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model ใน 3 มิติ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่ระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง High Value Destination ตลอดจนส่งเสริมการเป็นนักพัฒนาการท่องเที่ยว และการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ
.
ข่าว : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมประชุมหารือกับสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและคำแนะนำหลักสูตร Wellness and Spa Business
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ ToBiz New Gen Showcase
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบบุคลากรคณะพัฒนาการท่องเที่ยพบปะบุคลากร เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดอบรมหลักสูตรให้บริการนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มอย่างมืออาชีพ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพรพื้นบ้านและกัญชา)
ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม Co Kitchen “สำรับกินดี” ในหัวข้อ “เจาะลึก ตำรับอาหารบ้านตึก”
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)