ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

24 มิ.ย. 2022
12

การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้ง ได้รับโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเพชรแม่โจั ตามประกาศคณะกรรมบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผลการคัดเลือกมีดังนี้
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริการดีเด่น ได้แก่ นางสาวธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม สังกัด สำนักงานมหาวิทยาลัย

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่ นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นายนรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร

4. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายอำนาจ ชิดทอง สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

จากประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

.

ที่มา : งานสภาพนักงาน กองกลาง